سامانه ورود و خروج کاربران سایت

ثبت نام کنید. رایگان است!

سیستم حسابداری

  • قابليت‌ تنظيم‌ طول‌ کد‌ معين‌ از‌ 6‌ تا‌ 9‌ رقم
  • قابليت‌ صدور‌ سند‌ حسابداري‌ براي‌ اسناد‌ فروش
  • امکان‌ کپي‌ رديفهاي‌ يک‌سند‌ در سند ديگر
  • امکان کپی اسناد از يک سيستم به سيستم ديگر
  • امکان تصحيح شماره اسناد‌ از طريق ترتيب تاريخي‌ با‌ شماره‌ و امکان‌ تعريف‌شماره‌ مرجع براي‌ اسناد‌ حسابداري و‌ فروش‌
  • قابليت‌ ذخيره‌ کدينگ‌ در‌ فايل‌ و‌ انتقال‌ به‌ سيستم‌ هاي ديگر‌ حسابداري‌ پاتيسا
  • تعريف کدينگ‌ حسابها‌ در‌4‌ سطح‌ (اصلي، کل‌، معين‌، تفضيلي)
  • مديريت‌ کامل‌ خودکار‌ چک‌ و‌ بروات
  • راس گيری
  • کار برروي‌ 2‌ سال مالي‌ به‌ صورت‌ همزمان‌، قبل‌ از‌ بستن‌ کامل‌ سال‌ مالي‌ قبل